Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy  „Bażyna” ul Wojska Polskiego 15, 72-351 Pogorzelica.

Biuro Ośrodka znajduje się przy wjeździe na teren obiektu od ulicy Wojska Polskiego. Biuro jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Wejście główne do biura bezposrednio z chodnika biegnacego wzdłuż budynku i drogi dojazdowej. Boczne wejście techniczne do biura nie jest dostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicy budynku biura. Przy budynku biura nie ma oznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są dwuskrzydłowe otwierają się automatycznie. Wejście główne prowadzi do holu i recepcji gdzie dokonuje się meldunku/rejestracji gości. 

Na terenie Ośrodka znajduje się 9 domów przeznaczonych do wynajmu pokojów dla gości. Dla osób niepełnosprawnych przystosowane są 3 pokoje znajdujące się w dwóch domach/Żubr i Jeleń/. Budynki te są dwu i trzykondygnacyjne. Pokoje przznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. Wejście do budynków przez specjalnie przystosowane podjazdy, pochylnie. Pokoje wraz z łazienkami przystosowane są do pobytu osób poruszających się na wózkach. Przy budynkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wyznaczono miejsca postojowe oznaczone. Drzwi i przejścia do budynków posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe budynki pokoje nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Sale konferencyjne znajdują się na poziomie „0” budynku konferencyjnego dwukondygnacyjnego. Wejście do sal z przstronnego holu bez progów i barier. Drzwi maja minimalną szerokość 90 cm. Przy budynku zostały wyznaczone miejsca postojowe.  Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do Jadalni Ośrodka można dostać się podjazdem znajdującym się z boku budynku. Wejście główne Jadalni /ze schodami/ nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się dostosowana toaleta. Drzwi mają minimalną szerokość 90 cm. 

Na terenie Ośrodka, w budynkach, nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po obiekcie można poruszać się z psem asystującym.

Na terenie Ośrodka, w budynkach, nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługującym się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza na miejscu pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej. W celu ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny + 48 913863109 lub e-mailowy: osw.pogorzelica@szczecin.lasy.gov.pl