Wydawca treści Wydawca treści

Polityka prywatności

OSW BAŻYNA - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych informujemy poniżej w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Państwa dane osobowe podczas kontaktu z nami oraz w związku z realizacją świadczonych przez nas usług.  Nasze działania w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodne są z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Gości OSW Bażyna jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice (dalej jako: Administrator) – adres siedziby: Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice tel.: +48 913843321, fax: +48 913877165, e-mail: gryfice@szczecin.lasy.gov.pl

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Świadczenie usług w zakresie działalności OSW Bażyna wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych naszych Gości. Dane te pozyskujemy zazwyczaj w procesie zmierzającym do zawarcia umowy o świadczenie usług.
W celu dokonania rezerwacji usługi mogą być przetwarzane dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, numer rejestracyjny pojazdu, narodowość, numer rezerwacji.
Dane osobowe dzieci, mogą być zbierane wyłącznie od ich rodziców lub innych opiekunów prawnych, w celu ustalenia przysługujących im zniżek.
W celu personalizowania usług zgodnie z preferencjami Gości możemy przetwarzać dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, numer rezerwacji, numer pokoju.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego mogą być przetwarzane dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rezerwacji, adres e-mail.
W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, przede wszystkim realizacji prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przetwarzane mogę być dane osobowe obejmujące imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzania takie jest konieczne do wywiązania się Administratora z obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom OSW Bażyna, w tym ochrony mienia, możemy przetwarzać dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, numer rezerwacji, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek pozyskany w trakcie monitoringu wizyjnego obiektu, numer rejestracyjny pojazdu. Monitoring prowadzony przy użyciu telewizji przemysłowej dotyczy wyłącznie przestrzeni na zewnątrz budynków administrowanych przez OSW Bażyna, a dane pozyskane w ten sposób usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji, chyba, że mogą stanowić lub stanowią dowód w konkretnym postępowaniu  - wówczas czas przechowywania wyznaczony jest terminem prawomocnego zakończenia tego postępowania.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów – tu: ochrony bezpieczeństwa Pracowników, Gości oraz ochrona mienia Administratora; dodatkowo podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych stanowi art. 222 §1 Kodeksu pracy dopuszczający nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów – tu: dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
W celu przedstawienia oferty dotyczącej usług oferowanych przez OSW Bażyna (cel marketingowy) mogą być przetwarzane dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z nami, w szczególności prawnikom, archiwistom, ubezpieczycielom (w przypadku konieczności naprawienia szkody bądź dla zawarcia umowy w związku z realizacją usługi); dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom publicznym jeżeli wynika to z przepisu prawa.
Dane osobowe naszych Gości nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie

Zgoda udzielona na przetwarzania danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie; jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową.

Uprawnienia osób, których dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora  dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Należy mieć na uwadze, że wskazane uprawnienia nie mają charakteru absolutnego i mogą doznawać ograniczeń na podstawie przepisów prawa.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie nam danych osobowych  jest zawsze dobrowolne, jednak w wielu przypadkach konieczne do realizacji usługi i spełnienia oczekiwań gości w związku z realizacją usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.